Tagged with multienzymes

July 05, 2021 | 02:18

Sức mạnh cộng hưởng của enzyme với hiệu quả chi...

Hầu hết các vết bẩn hàng ngày đều có nhiều lớp, với mỗi phần tử trong vết bẩn sẽ tạo thành một...